Revision history of "Algirdas Brukštus"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:54, 22 December 2014Miga (Talk | contribs). . (3,334 bytes) (+3,334). . (Created page with "== The Background == Algirda Brukštus daug metų dirba Vilniaus universiteto Chemijos fakultete. Šalia organinės chemijos disciplinų, vaistų kūrimo principų jau kelioli...")