Revision history of "Artūras Raila"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:58, 22 December 2014Miga (Talk | contribs). . (16,380 bytes) (+16,380). . (Created page with " == The Background == Esu 52 m. šiuolaikinio meno veteranas. Taigi, per ilgą savo kūrybinį gyvenimą esu išmėginęs bene visas įmanomas savo laikmečiui meninės raišk...")